HET FLORAMEETNET DRENTHE

Om de ontwikkelingen van de Drentse flora te blijven volgen werd besloten de werkgroep niet op te heffen, maar door nieuwe projecten de vinger aan de pols te houden. Een van die projecten is het Florameetnet Drenthe dat in 2001 van start is gegaan.
Het doel van het Florameetnet Drenthe is een bijdrage te leveren aan het geven van antwoorden op vragen als:
  -Hebben de vele natuurontwikkelingsprojecten inderdaad het beoogde effect?
-Is de vermindering van verzuring terug te vinden in een herstel van wolfsklauwen en andere gevoelige soorten?
-Leidt bestrijding van verdroging tot een vooruitgang van soorten die van kwelwater afhankelijk zijn? Wat betekenen veranderingen in het beheer van bermen en slootkanten voor de wilde flora?
-Is het ouder worden van de bossen aan floristische veranderingen af te lezen?
-Leidt de toenemende verstedelijking van Drenthe tot een uitbreiding van de soorten van het Urbane district? Enzovoorts.
Voor de beantwoording van zulke vragen wordt onder meer gebruik gemaakt van de gegevens uit andere projecten, bijvoorbeeld monitoring van aandachtsoorten in het kader van het LMF-A-project van FLORON , van doelsoorten in natuurgebieden door terreinbeheerders in het kader van het Programma Beheer en van proefvlakken van het landelijk meetnet Flora - Milieu- en Natuurkwaliteit in het landelijk gebied en natuurgebieden als onderdeel van het Netwerk ecologische Monitoring (NEM). Ook binnen de provincie Drenthe zijn inmiddels ruim 1200 meetpunten van dit meetnet uitgezet, waarvan jaarlijks een kwart wordt opgenomen.
Deze meetnetten geven echter geen compleet beeld van de floristische veranderingen op provinciaal niveau en veronachtzamen nieuwkomers en de gewonere soorten.
 
Opzet van het WFD meetnet

Doel van het WFD meetnet is om binnen 10 jaar een representatief beeld te hebben van veranderingen in de Drentse flora.Omdat het niet haalbaar is binnen die tijd de gehele provincie weer even uitvoerig te inventariseren als voor de atlas is gebeurd, is gekozen voor een representatieve selectie van kilometerhokken. Van elk uurhok (atlasblok) in Drenthe worden de vijf kilometerhokken geïnventariseerd die de diagonaal vormen door de noordwest en de zuidoost hoek (zie figuur 1). Dat betekent inventarisatie van in totaal ongeveer 500 hokken. Als we deze hokken in tien jaar willen afwerken, moeten er per jaar gemiddeld 50 hokken worden geïnventariseerd.

Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend. Het artikel 'Drentse Flora wordt steeds minder Drents' beschrijft de voorlopige resultaten na 6 jaar monitoren. Het florameetnet maakt duidelijk dat de Drentse flora binnen enkele decennia grote verschuivingen vertoond. In Drenthe gaat de toename van soorten van gestoorde, voedselrijke plaatsen en afname van soorten van stabielere, voedselarme plaatsen onverminderd door.

Wie mee wil doen aan dit project kan zich opgeven bij Edwin Dijkhuis en krijgt dan een handleiding, een kaartje van het te inventariseren hok en inventarisatieformulieren toegestuurd. Net als de Nieuwsbrieven kan de handleiding als PDF document worden gedownlowd.

Klik hier om de handleiding te downloaden: HANDLEIDING VOOR HET FLORAMEETNET DRENTHE

 

Figuur 1: Het Drentse Florameetnet
Stand van zaken per december 2011