Grote zorgen over de toekomst van onze bossen

Grote zorgen over de toekomst van onze bossen

Begin december ontving het WFD-bestuur een bericht van Eef Arnolds, medeoprichter van de WFD, dat hij zich grote zorgen maakt over de toekomst van vooral de bossen op de zandgronden door de plannen van het Ministerie van LNV, beschreven in de nota Bos voor de toekomst. Deze nota staat op de agenda van de Tweede kamer medio januari.
In dat bericht, in eerste instantie gericht aan de medewerkers van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD) legt hij uit waarom hij zich zorgen maakt en doet hij de oproep de petitie tegen deze nota en het voorgenomen beleid te tekenen.
Het bestuur heeft gemeend dat het ook voor ons als ‘plantenmensen’ belangrijk is hiervan kennis te nemen en jullie op het bestaan van de petitie te wijzen.

Beste paddenstoelenvrienden,

Paddenstoelenvrienden zijn gewoonlijk ook vrienden van bossen en bomen. Vandaar dat ik me tot jullie richt met een ongebruikelijk verzoek, namelijk om in actie te komen voor het behoud van de Nederlandse bossen. Dat klinkt vreemd, maar de toekomst van met name oudere bossen op zandgrond staat op het spel. Hieronder een korte toelichting.

Door ’toeval’ ben ik als bosecoloog betrokken geraakt bij de voorbereiding van de  Bossenstrategie, een beleidsnota van het ministerie van LNV. De nota is onlangs gepresenteerd onder de titel: Bos van de toekomst. Deze nota wordt medio januari in het parlement behandeld.
Ik ben erg ongerust over de technocratische benadering van bosbeheer in deze nota, zonder enig respect voor het bestaande bos. Zelfs natuurbossen zijn niet meer veilig voor kaalkap! De nota is wetenschappelijk slecht onderbouwd en staat vol tegenstrijdigheden en onjuistheden. ‘Bos van de toekomst’ blijkt te zijn vervaardigd door leden van de bosbouwlobby (houtboeren) zonder inspraak van onafhankelijke deskundigen en natuurliefhebbers.  Voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is 1,5 miljard euro uitgetrokken. Een vrijbrief voor de vernietiging van bestaand bos op kosten van de belastingbetaler. Het valt me op dat in de media nog nauwelijks aandacht is besteed aan dit controversiële onderwerp.

Voor belangstellenden heb ik als bijlage twee stukken met achtergrondinformatie toegevoegd. Het eerste stuk bevat  wat feiten over het Nederlandse bosbeheer die ik heb opgezocht. Het tweede stuk is een commentaar op de tekst over natuurbossen in ‘Bos voor de toekomst’ uit mijn blog over bossen. Op die website is uitvoeriger informatie te vinden, ook achtergrondartikelen.

Inmiddels hebben bosliefhebbers uit heel Nederland hun krachten gebundeld in de Stichting Bos- en bomenbescherming. Ook zij pleiten voor intrekking van deze rampzalige nota. De stichting heeft een petitie opgesteld die ik van harte voor ondertekening aanbeveel.

Als je achter deze boodschap staat, dit bericht graag verder verspreiden!

Met paddenstoelvriendelijke groeten,

Eef Arnolds

Bijlagen: Natuurbos in staat van verwarring en Red het Nederlandse bos-fact sheet