Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2017

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Van beginnend tot volleerd florist: iedereen is welkom, opgeven is niet nodig (behalve voor de excursie van 25 maart).

25 maart: Wilde narcis in Drentse Aa-gebied

Op deze vroege voorjaarsexcursie doorkruisen we op de fiets een deel van het stroomdal van het Drentse Aa-gebied. Het doel is vast te stellen of de Wilde narcis nog steeds hier en daar in boerentuinen voorkomt. Om een zo groot mogelijk gebied systematisch te kunnen bekijken wordt het een fietsexcursie. Iedereen wordt verzocht zelf voor een fiets te zorgen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20 personen. Graag vóór 18 maart opgeven via mail naar

(met telefoonnummer), zodat we bij erg slecht weer op de vrijdagavond ervóór de excursie nog kunnen annuleren.

Klik hier voor de aflevering van Roeg!, waarin de Wilde narcis voorbijkomt (vanaf 1:30).

13 mei: Bonnerklap/Torenveen (Het Drentse Landschap)

Torenveen ligt in het dal van de Hunze, dat zich voor wat betreft het Drentse deel uitstrekt over een lengte van 35 km langs de voet van de Hondsrug. Op veel plekken langs de beek zijn de laatste decennia natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Stapsgewijs raakt de beek hierdoor weer ingebed in een natter en natuurrijker, voor mens en dier aantrekkelijk landschap. We gaan op zoek naar pioniers als Borstelbies en Naaldwaterbies, maar ook soorten als Grote boterbloem, Rossig fonteinkruid en Watergentiaan proberen we te vinden.

Verzamelen: 10.00 uur, Hotel-restaurant ’t Zwanenmeer, Oude Groningerweg 1, 9461 BP Gieten, tel. 0592 262 601.

10 juni: Takkenhoogte, Wildenberg, Rabbinge (Het Drentse Landschap)

We bezoeken enkele natuurreservaten langs de Reest. Het Reestdal bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap van hooilanden, essen en bossen. Takkenhoogte is een bijzonder afwisselend terrein: het bestaat uit heide met waterpartijen en een stuk bos, dat aansluit op het gebied Wildenberg en Rabbinge langs de Reest. Kenmerkend zijn de fraaie hooilanden en grote zeggenmoerassen langs de Reest. En we hopen de voor het Reestdal kenmerkende moerasplanten als Moeraskartelblad, Noordse zegge, Draadrus en Grote pimpernel aan te treffen.

Verzamelen: 10.00 uur, BuitenHerberg Ter Linde, Ommerweg 68, 7921 TE Zuidwolde, tel. 0528 370 516.

8 juli: De Onlanden (Natuurmonumenten)


Op de grens van Drenthe en Groningen, tussen de beekdalen van het Eelderdiep en het Peizerdiep, ligt een nat laagveengebied. Het landschap bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waar je Waterviolier en allerlei Zegges kunt tegenkomen. Het gebied is volop in ontwikkeling met nu al ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water.

Verzamelen: 10.00 uur, De Onlanderij, Madijk 1, 9766 TZ Eelderwolde, tel. 050 206 90 28.

12 augustus: Katteveen/Saksveld, nabij Boswachterij Odoorn (Staasbosbeheer)

Saksveld is een nat gebied met verschillende poelen. In de omgeving zijn ook heideterreintjes en veenputten te vinden, gelegen tussen grote akkercomplexen. Een redelijk ‘wit’ gebied; we zijn benieuwd wat we er gaan aantreffen.

Verzamelen: 10.00 uur, Lucy’s Inn, Dorpsstraat 2, Eesergroen, tel. 0599 287 250, http://www.lucysinn.nl.

16 september: Assen-O, stadsflora

De flora van stedelijk Nederland blijkt verrassend soortenrijk te zijn. Vooral de stadsrandgebieden zijn relatief soortenrijk. Doorgaans neemt de variatie richting de binnenstad af, maar tegelijkertijd neemt het aantal soorten dat als typisch stedelijk kan worden aangemerkt, toe. We gaan op zoek naar de stadsvegetatie op verschillende industrieterreinen in Assen.

Verzamelen: 10.00 uur, Café De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Rolde (Deurze), tel. 0592 241 251, www.de-aanleg.nl.

Excursieprogramma FLORON district Groningen

Zaterdag 24 juni: Muntendam

Ten zuiden van de Heemtuin ligt het natuurpark ‘Tussen de Venen’, 40 hectare groot en eigendom van Staatsbosbeheer. Het natuurontwikkelingsgebied dateert van 2005. De voormalige landbouwgrond is afgegraven en ingericht met vijvers en reliëf. Langs het water staat veel Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Verder zijn Grote wolfsklauw, Veenpluis, Pilvaren en Jeneverbes gesignaleerd.

Verzamelen: 9.30 uur op de parkeerplaats van de Heemtuin, Nieuweweg 127, Muntendam.

Zaterdag 2 september, Schildwolde

Midden in het voormalig veengebied met de namen Sans Souci en ’t Veen liggen op een zandrug de dorpen Slochteren, Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Van enkele dorpshokken zijn geen of slechts enkele soorten bekend. Voorwaar een uitdaging om flink wat soorten te strepen!
Verzamelen: 9.30 uur in Schildwolde op de parkeerplaats voor de begraafplaats aan de Jufferweg (N865) tussen de afslag Schildwolde van de provinciale weg N387 en de Juffertoren.

Info beide excursies/inventarisaties: Annie Vos en Willem Stouthamer .