Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2013

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Tijdens de excursies in 2013 staan onze Drentse laaglandbeken centraal. Speciale aandacht is er voor de Reest, een slingerend veenriviertje op de grens tussen Drenthe en Overijssel. We brengen gaandeweg het seizoen een bezoek aan de beneden-, midden- en bovenloop van de Reest. Deze excursies zijn grensoverschrijdend, dat wil zeggen dat we zowel natuurterreinen aan de Drentse als Overijsselse kant van de Reest bezoeken. Ter introductie zal de Bekenwerkgroep Nederland op onze jaarlijkse vrijwilligersdag een verhaal houden over het bijzondere karakter van de Nederlandse laaglandbeken, en de veranderingen die daarin de afgelopen decennia zijn opgetreden.

Nadere inlichtingen over de excursies en voor maken van afspraken over vervoer naar het vertrekpunt: Els Heijman (050 409 28 36) of Edwin Dijkhuis (050 360 01 55).

4 mei: Benedenloop Reest

We starten met een bezoek aan de benedenloop van de Reest. In de omgeving van Schiphorst bezoeken we terreinen van zowel Het Drentse Landschap als Landschap Overijssel. Centraal op deze excursie staan de fraaie hooilanden en grote zeggenmoerassen langs de Reest met, naast vele dotters en zeggen, de voor het Reestdal kenmerkende moerasplanten Moeraskartelblad, Noordse zegge, Draadrus en Grote pimpernel.

Verzamelen: 10:00 uur, Café de Wiekslag, Dorpsstraat 71, De Wijk, 0522 441 587, www.cafedewiekslag.nl.

1 juni: Mandelanden, bovenloop van het Voorste diep bij Borger

Ten zuidwesten van Borger ligt het bovenloopje van het Voorste diep. In het najaar van 2012 is dit beekdal opnieuw ingericht. Daarbij is een deel van de bovengrond afgegraven. Het kwelwater ‘spuit’ hier volgens Het Drentse Landschap de grond uit. We zijn dan ook benieuwd welke leuke pionierssoorten we in deze fonkelnieuwe natuur aantreffen.

Verzamelen: 10:00 uur, Eetcafé Restaurant ’t Hunebed, Hoofdstraat 22, Borger, 0599 234 256, www.hunebed.nl.

6 juli: Middenloop Reest

Ter hoogte van Oud Avereest bevindt zich de middenloop van de Reest. Het is een gevarieerd landschap met afwisselend hoge (bewoonde) oeverwallen en lage hooilanden, openheid en meer besloten beboste delen. Het Reestdal grenst hier aan (vroegere) stuifzandgebieden zoals de Haardennen en de Wildenberg. Op deze zomerexcursie verkennen we dit bijzondere hoevenlandschap.

Verzamelen: 10:00 uur bij Stanieke en Klaas Blanksma (Erfgoedlogies De Wildenberg), De Wildenberg 1, 7921 XX Zuidwolde, 0523 658 563, www.dewildenberg.nl. De Wildenberg is een zuidelijk zijpad (zandpad) van de Nieuwedijk, een kleine kilometer ten oosten van Nieuwedijk nummer 26, coördinaten bij benadering: 222-3, 515-6.

10 augustus: Bovenloop Reest

Het brongebied van de Reest was gelegen in de voormalige hoogvenen bij Hoogeveen. Hiervan is tegenwoordig niet veel meer over. Wij brengen een bezoek aan het best bewaard gebleven en – normaal niet toegankelijke – deel in de bovenloop van de Reest, het Schrapveen ten westen van Drogteropslagen. Het Schrapveen bestaat uit heischrale graslanden (zandruggen), natte hooilanden en moeras. Kenmerkende soorten zijn onder andere Blauwe knoop, Moeraskartelblad, Draadrus, Draadzegge, Noordse zegge en Stijf struisriet.

Verzamelen: 10:00 uur, Café Zaal Vitus, Langewijk 180, Dedemsvaart, 0523 617 343.

7 september: De Holmers

We brengen op deze afsluitende najaarsexcursie een bezoek aan De Holmers, brongebied van het Amerdiep. Tien jaar geleden is hier door Staatsbosbeheer de waterhuishouding hersteld en is de landbouwgrond afgegraven tot op het beekleem. Dit gebied ontwikkelt zich langzaam tot een hotspot voor bijzondere planten als Moeraswespenorchis, Welriekende nachtorchis, Rond wintergroen, Dwergvlas, Draadgentiaan en op natte plaatsen Pilvaren en Vlottende bies. We zijn benieuwd wat we aan deze inmiddels indrukwekkende lijst kunnen toevoegen.

Verzamelen: 10:00 uur, De Koekoekshof, Hoofdstraat 1, Elp, 0593 346 279, www.koekoekshof.nl.

7 t/m 12 juni 2013: Bijna een hele week planten kijken in Drenthe!

Bijna een hele week planten kijken in het zuidoosten van Drenthe. De rode, of beter gezegd, blauwe draad tijdens ons verblijf is water en speciaal dat van de in het onderzoeksgebied gelegen beken. Vanuit ons bivak in Meppen verkennen we verschillende zijtakken en bovenlopen van het Loo- en Drostendiep. Hier zijn recent veel natuurherstelprojecten uitgevoerd. Dit wisselen we af met bezoeken aan enkele landgoederen (De Vossenberg bij Wijster en De Klencke bij Oosterhesselen) en het nabijgelegen Mantingerveld, waar het landschap van vóór de heideontginning wordt gereconstrueerd. Hier liggen ook de prachtige jeneverbesstruwelen van het Balinger en Mantinger Zand. Jeneverbestruwelen zijn ook te bekijken in het gebied De Palms, gelegen op loopafstand van onze uitvalsbasis in de Mepperdennen. Ook vlakbij liggen de boswachterij Gees en het aangrenzende heideveld de Hooge Stoep. Beide gebieden zijn afwisselend met, naast productiebos, enkele fraaie vennen met onder andere Lavendelheide, Kleine veenbes en Witte en Bruine snavelbies. Ook komen in de boswachterij bijzondere varens voor als Stippelvaren en Smalle beukvaren. Kortom: een landschappelijk gevarieerd gebied dat floristisch veel te bieden heeft!

Nog meer grensoverschrijdende excursies in 2013

FLORON organiseert in 2013 twee landelijke excursies, waarbij verspreid over het land in deze weekenden gelijktijdig excursies plaatsvinden (zie voor meer informatie de website van FLORON).
In overleg met onze noorderburen hebben we besloten om de excursies te combineren. We gaan op onderstaande data samen met de Groningers op pad.

22 juni: Slochteren

Plas en dras, op het grensvlak van water en land. We brengen een bezoek aan de Baggerputten bij Slochteren, een petgaten gebied dat ontstaan is door de winning van laagveen. Het is een kleinschalig gebied met bos, rietkragen, veenplassen en graslanden.

Verzamelen: 10:00 uur op de parkeerplaats Baggerputten aan de Edsersweg in Slochteren (meteen links waar het bos begint 249.3 X 579.9)

24 augustus: Groningen

Stadsplanten, op zoek naar nieuwkomers in de stad. Tijdens deze stadexcursies staat de flora van braakliggende terreinen centraal. Peter Bulk neemt ons mee naar enkele verrassende terreintjes in de stad Groningen.

Verzamelen: 10:00 uur voor het Stadspaviljoen (Chinees Ni Hao), Paviljoenlaan 3 in Groningen.