Werkgroep Florakartering Drenthe

Excursies in 2014

Klik hier voor de bijbehorende foto’s.

Nadere inlichtingen over de excursies en voor maken van afspraken over vervoer naar het vertrekpunt: Els Heijman (06 10 41 81 15/050 409 28 36) of Ben Hoentjen (06 40 36 36 82/050 406 19 90).

3 mei: Amerbos (SBB)

We starten met een bezoek aan het halfopen landschap rond het Amerdiep. In dit kleinschalige gebied met weilandjes en akkertjes, begrensd door mooie houtwallen en oude bosperceeltjes, gaan we op zoek naar typische voorjaarsplanten.

Verzamelen: 10.00 uur, Café de Amer, Amen 20, Amen, 0592 389 271 b.g.g. 06 53 91 23 03.

7 juni: Reigersveen bij Wijster (Het Drentse Landschap)

Het Reigersveen werd door het Drentse Landschap in 2004 opnieuw als natuur ingericht. Door beweiding met Schotse hooglanders en aanvullend beheer van maaien en afvoeren ontwikkelen zich in dit voormalig landbouwgebied bloemrijke graslanden. Nu is het een gevarieerd landschap met poelen en vennen met verrassende soorten als Ondergedoken moerasscherm, Drijvende waterweegbree, Vlottende bies, Moerashertshooi en Draadgentiaan.

Verzamelen: 10.00 uur, Café-Slijterij E. Pot, Meester Haddersstraat 2,Wijster, 0593 562 224.

5 juli: De Gewone braam bestaat niet: bramenexcursie in het Asserbos

Op deze excursie gaan we vooral kijken naar bramen. De Gewone braam bestaat in feite niet. Het is een verzamelnaam voor tientallen ‘kleine soorten’, waarvan sommige goed herkenbaar zijn maar de meeste slechts door specialisten op naam kunnen worden gebracht. Eén van de meest karakteristieke en best herkenbare bramensoorten in Drenthe is de laagblijvende Rode grondbraam (Rubus sprengelii) met opvallend donkerroze kroonbladen. Peter Venema zal ons tijdens de koffie in een korte inleiding de eerste beginselen van de bramenherkenning bijbrengen en dan gaan we samen met hem in het Asserbos die prille kennis in de praktijk brengen.

Verzamelen:10.00 uur, De Theeschenkerij kinderboerderij De Hofstede in het Asserbos, Bosrand 3, Assen, 0592 357 717/06 10 49 99 83. Te bereiken vanaf de parkeerplaats naast De Smelt tegenover het Provinciehuis.

9 augustus: terreinen Waterleidingmaatschappij Drenthe, Gasselte

Het waterwingebied van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) bestaat uit bos, heidegebied met plagplekken en bloemrijke graslanden. Het terrein is omsloten door percelen in eigendom van Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer. We zullen er onder meer soorten van droge heide en (heischrale) graslanden tegenkomen, waaronder Valkruid (helaas dan allang uitgebloeid), Grasklokje en Buntgras.

Verzamelen: 10.00 uur, Restaurant Pannenkoekboerderij ’t Maotie’, Kerkstraat 2c, Gasselte, 0599 564 746.

6 september: Bouwersveld-Koelingsveld (Het Drentse Landschap)

Te midden van een omgeving die rijk is aan bossen en natuurterreinen vormen het Bouwersveld en het Koelingsveld één natuurterrein. Door het gebied lopen weinig paden waardoor het nauwelijks ontsloten is voor het publiek. Er bevindt zich in het terrein een groot aantal vennetjes met soortenrijke plantengemeenschappen op de oevers. Hier zijn onder meer Veenbies, Blauwe zegge, Veenpluis en Knolrus aan te treffen.

Verzamelen:10.00 uur, Restaurant Grenzeloos en Zo, Boijlerstraat 12, Doldersum (Dr.), 0521 387 182, b.g.g. 06 19 63 36 06.

Grensoverschrijdende excursie in 2014

FLORON organiseert in 2014 opnieuw een landelijke excursie waarbij verspreid over het land in het laatste weekend van mei gelijktijdig excursies plaatsvinden.
Drenthe en Groningen hebben besloten om deze Fête de la Nature-excursie samen te vieren.

Zondag 25 mei: Schildwolde

Gezamenlijke inventarisatie van de noordelijke FLORON-districten 1, 2 en 5 (Groningen en Drenthe). Midden in het voormalig veengebied met de namen Sans Souci en ’t Veen liggen op een zandrug de dorpen Slochteren, Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Van enkele dorpshokken zijn geen of slechts enkele soorten bekend. Voorwaar een ‘feestelijke’ uitdaging om hier verandering in aan te brengen.

Verzamelen: om 9.30 uur in Schildwolde op de parkeerplaats voor de begraafplaats aan de Jufferweg (N865); tussen de afslag van de provinciale weg N865, afslag Schildwolde en de Juffertoren.

13, 14 en 15 juni 2014: FLORON-kampje Sellingen

Annie Vos en Willem Stouthamer

Sellingen ligt in het fraaie zuidelijke deel van de streek Westerwolde in Oost-Groningen. Dit esdorpenlandschap doet ‘Drents’ aan met op de hoge zandruggen akkercomplexen waarlangs de Ruiten-Aa stroomt, waarvan in de jaren 90 de meanders deels hersteld zijn. Het gebied waardoor de Ruiten-Aa stroomt, maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, waardoor veel gronden verworven zijn door natuurbeschermingsorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook is er op bepaalde terreinen aan natuurbouw gedaan. In de Sellinger bossen bevindt zich een boscomplex waarin nog een paar restanten zijn te vinden van het vroegere heidelandschap. Planten als Zevenster, Moerasvaren, Lavendelhei, Kleine veenbes en verschillende soorten Viltkruid staan vlak in de buurt van onze camping. Een beekdal, bossen, heiden en vennen, genoeg ingrediënten voor een uitstekend FLORON-kamp.
Onze locatie wordt de eenvoudige SBB-camping naast het SBB-kantoor en –werkschuur aan de rand van de Sellinger bossen. Het wordt een zelfverzorgingskamp waar een ieder haar/zijn eigen potje kookt. In Sellingen is een goede supermarkt, een hotel/restaurant en B&B-gelegenheid.

De eerste inventarisatie begint op vrijdagmiddag om 13.00 uur. Topografische kaarten 1 : 25.000 13C Winschoten en 18A Ter Apel.
Opgave vóór 1 mei 2014 (of inlichtingen): Annie Vos of Willem Stouthamer.